Druk enter om te zoeken

January 27 2022

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot tijdschriften die worden uitgegeven door MarcelisDekave, handelend onder Uitgeverij “De Doelenpers”, Witte Vlinderweg 74 te 1521 PS Wormerveer, Kamer van Koophandel-nummer: 37034442 te Alkmaar, btw-nummer: NL001089213B01, hierna ook te noemen “De Doelenpers”.

1.2 Door het aangaan van een abonnement wordt de abonnee geacht met deze voorwaarden te hebben ingestemd.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.4 De Doelenpers blijft te allen tijde bevoegd de uitgave van haar tijdschriften op enig moment te staken. Door de abonnee reeds vooruitbetaalde abonnementsgelden worden door De Doelenpers in dat geval deels gerestitueerd.

1.5 De Doelenpers is te allen tijde bevoegd om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.6 De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen, zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

2. Nieuwe abonnementen

2.1 Nieuwe abonnementen gaan in per het eerstvolgende nummer dat verschijnt.

2.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee de afgelopen twaalf maanden geen abonnement heeft gehad op het tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is, vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.

3. Welkomstgeschenken

3.1 Aanbiedingen van welkomstgeschenken zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien een welkomstgeschenk niet meer op voorraad is, wordt de abonnee hierover door De Doelenpers geïnformeerd. In dat geval heeft de abonnee de keuze om hetzij een ander welkomstgeschenk te kiezen, hetzij de korting te genieten welke gelijktijdig met de aanbieding van het niet meer leverbare welkomstgeschenk is aangeboden.

3.2 Het welkomstgeschenk wordt binnen zes weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan de abonnee verzonden. Indien levering onverhoopt langer duurt, wordt abonnee daarover geïnformeerd.

3.3 Eventuele gebreken aan geleverde welkomstgeschenken dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen twee weken na levering aan De Doelenpers schriftelijk (via mail of brief) te melden. Indien deze melding niet binnen voornoemde termijn is gedaan, heeft De Doelenpers het recht om de klacht niet in behandeling te nemen.

3.4 De abonnee of besteller ontvangt altijd bericht na een bestelling. Alle welkomstgeschenken zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de abonnee of besteller daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen één maand nadat De Doelenpers de bestelling heeft ontvangen, bericht en houdt De Doelenpers de bestelling aan. De abonnee zal dan een vervangend welkomstgeschenk aangeboden krijgen. Als voor het vervangende welkomstgeschenk een lagere bijbetaling geldt dan voor de oorspronkelijke bestelling dan ontvangt de abonnee het verschil terug. Als de abonnee kiest voor een vervangend welkomstgeschenk met een hogere bijbetaling dan de oorspronkelijke bestelling dan wordt het verschil bij de abonnee in rekening gebracht. Als de abonnee het vervangende welkomstgeschenk niet accepteert heeft de abonnee een half jaar de tijd een nieuw welkomstgeschenk uit te kiezen.

3.5 De Doelenpers kan niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen.

3.6 De Doelenpers is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

4. Abonnementstermijn, opzegging

4.1 Tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding wordt een abonnement aangegaan voor één jaar (= 52 weken) (“Abonnementstermijn”). Binnen de eerste Abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen Abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk een maand voor het verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe Abonnementstermijn De Doelenpers over deze opzegging moet berichten. Dit kan telefonisch via 072-527 55 27 en schriftelijk via info@dedoelenpers.nl.

4.2 Het abonnement wordt stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd tenzij het abonnement minimaal één maand voor het verstrijken van de Abonnementstermijn met inachtneming van artikel 4.3 is opgezegd. Nadat de Abonnementstermijn stilzwijgend voor onbepaalde tijd is voortgezet kan het abonnement te allen tijde – met inachtneming van artikel 4.3 – worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand vóór het verstrijken van telkens drie maanden.

4.3 Om een abonnement te beëindigen, dient de abonnee met inachtneming van de opzegtermijn als genoemd in punt 4.2 een bericht te sturen aan De Doelenpers. Dit kan telefonisch via 072-527 55 27 of schriftelijk (per brief of e-mail naar info@dedoelenpers.nl). Voor contactgegevens zie ook het colofon of de website van het betreffende tijdschrift.

5. Betaling

5.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso of factuur met eigen overschrijving). Bij het aangaan van een abonnement machtigt u De Doelenpers om het factuurbedrag van uw rekening af te schrijven. Bij het aangaan van een abonnement geldt deze machtiging ook voor het abonnementsgeld voor de eventuele volgende periodes. De vervolgtermijnen van het abonnement worden op dezelfde wijze geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer. De abonnementsprijzen vindt u in het colofon van het tijdschrift.

5.2 Bij niet tijdige betaling zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is De Doelenpers gerechtigd de verzending van de tijdschriften eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen en deze vordering over te dragen aan een incassobureau.

5.3 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief btw.

5.4 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon op de website van het betreffende tijdschrift gepubliceerd.

5.5 Bij beëindiging van het abonnement voor het einde van de termijn waarvoor de abonnee het abonnementsgeld heeft betaald, heeft de abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten abonnement en het reeds betaalde bedrag.

6. Bezorging

6.1 De bezorging van de tijdschriften van De Doelenpers vindt plaats via Nic Oud. Indien het tijdschrift niet of beschadigd is aangekomen, kan de abonnee daarover contact opnemen met de administratie via 072-527 55 27 of info@dedoelenpers.nl.

6.2 Om de bezorging ongestoord voort te kunnen zetten, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum aan De Doelenpers te zijn opgegeven via 072-527 55 27 of info@dedoelenpers.nl.

7. Herroepingsrecht

Bij producten:
7.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Het herroepingsrecht is niet geldig als het gaat om bestellingen van losse nummers van tijdschriften van Uitgeverij De Doelenpers (zie artikel 11). Het herroepingsrecht is wel geldig bij het afsluiten van een abonnement op een van onze tijdschriften; de herroepingstermijn van 14 dagen gaat in na ontvangst van het eerste tijdschrift in het kader van het abonnement.

7.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

7.2.a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

7.2.b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

7.2.c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
7.3 De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

7.4 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
7.5 Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

7.6 Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

8. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

8.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

8.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

8.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

9. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

9.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (te downloaden op www.textielplus.nl/retourneren) of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

9.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

9.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

9.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

9.6 Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

9.7 De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten, indien:

9.7.a de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

9.7.b de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

9.7.c De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

9.8.a hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

9.8.b hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

9.8.c de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9.9 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

10. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

10.1 Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

10.2 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

10.3 De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

10.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

11. Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

11.1 Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.

12. Persoonsgegevens

12.1 De Doelenpers is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om: i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen De Doelenpers en de abonnee ii) om een administratie bij te houden van alle abonnees en iii) om relevante aanbiedingen te doen van De Doelenpers.

12.2 De Doelenpers respecteert de privacy van haar abonnees, en zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacy- en cookiebeleid van De Doelenpers (en de websites van haar tijdschriften).

13. Klachten

13.1 De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan De Doelenpers. De Doelenpers zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee.

14. Aansprakelijkheid

14.1 De Doelenpers is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door De Doelenpers geleverd artikel, tenzij De Doelenpers aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

14.2 De Doelenpers is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van De Doelenpers gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van De Doelenpers, oproer, sabotage, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van De Doelenpers, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van De Doelenpers. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van De Doelenpers. De Doelenpers is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan drie maanden na de levering van het welkomstgeschenk is ontstaan en die niet binnen veertien dagen na openbaring schriftelijk aan De Doelenpers is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal De Doelenpers de abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.

14.3 Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat De Doelenpers aan abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen De Doelenpers en abonnee.

15. Slotbepalingen

15.1 Op deze abonnementsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze abonnementsvoorwaarden van De Doelenpers zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij:

Uitgeverij De Doelenpers
Witte Vlinderweg 74
1521 PS Wormerveer
T 072-527 55 27
E info@dedoelenpers.nl

X